ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

 1. Het kantoor: de eenmanszaak IRIS Advocatuur, vertegenwoordigt door mr. I.M. d’Hont.
 2. De cliënt: de contractspartij van het kantoor.
 3. De opdracht: de door de cliënt verstrekte en door het kantoor aanvaarde overeenkomst van opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke de cliënt verstrekt aan het kantoor.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 3 Uitvoering opdrachten

 1. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Het kantoor zal zich bij uitvoering van de opdracht alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door het kantoor  ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 3. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis voor het kantoor en niet tot een resultaatsverbintenis. Het kantoor voert de opdracht uit op een wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
 4. Indien derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht van de cliënt, door het kantoor worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid beperken, verleent de cliënt het kantoor de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden.
 5. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door het kantoor geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 5 Honorarium en kosten

 1. Ter zake van de verrichte werkzaamheden is de cliënt aan het kantoor verschuldigd een honorarium alsmede verschotten, te vermeerderen met kantoorkosten en BTW.
 2. Tenzij anders overeengekomen wordt het aan het kantoor verschuldigde honorarium berekend op basis van het door het kantoor vastgestelde uurtarief en op basis van een in de branche gebruikelijk tijdregistratiesysteem.
 3. Verschotten zijn de gespecificeerde uitgaven die het kantoor ten behoeve van de cliënt heeft gedaan, zoals griffierrechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten en dergelijke.
 4. Kantoorkosten zijn niet te specificeren kosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën en dergelijke. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 6%.
 5. Het kantoor is gerechtigd om voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. Van deze wijziging zal het kantoor de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 6. Het kantoor is gerechtigd een voorschot vermeerderd met BTW op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

Artikel 6 Betaling en opschorting werkzaamheden

 1. Het kantoor declareert maandelijks voor zover dit mogelijk is. Reclames, met betrekking tot een declaratie, dienen op straffe van verval binnen 14 dagen na declaratiedatum te geschieden.
 2. Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen en declaraties van het kantoor zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen veertien dagen na declaratiedatum.
 3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn verkeert de cliënt van rechtswege in verzuim en zal hij invorderingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 4. Indien ondanks aanmaning de declaratie niet wordt voldaan kan het kantoor de werkzaamheden opschorten nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 5. Indien de cliënt de facturen en declaraties niet (tijdig) voldoet komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de cliënt.

Artikel 7 Derdengelden

 1. IRIS Advocatuur beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid, behalve indien en voorzover de door haar verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval recht op uitkering geeft, zulks tot ten hoogste het beloop van het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het kantoor in de desbetreffende zaak gedurende het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium (exclusief verschotten).
 3. Niet alleen het kantoor maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden, inclusief voornoemde aansprakelijkheidsbeperking, een beroep doen. Hetzelfde geldt voor werknemers en medewerkers die niet meer bij het kantoor werkzaam zijn.

Artikel 9 Archivering

Alle zich in het dossier bevindende stukken worden na beëindiging van een zaak op verzoek van de cliënt aan hem teruggegeven. Het kantoor zal het dossier 7 jaar na beëindiging van de zaak vernietigen.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Breda

en zullen op verzoek van de cliënt door het kantoor ter hand worden gesteld.